“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และถ่ายภาพหมู่ เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งในปี 2565 นี้ มีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 07:30 –11:00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ.. กับการปราบโกง” เพื่อเจาะประเด็นวิสัยทัศน์การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีพันธกิจสำคัญในการสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อสร้างความร่วมมือในหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยขจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป