เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยร่วมเป็น Speaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง Ready for the ‘Next Normal’

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมเป็น Speaker ในการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง Ready for the ‘Next Normal’: How MSMEs should Adapt to an Evolving Market Landscape ณ ห้องสิมิลัน บี โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

การประชุมดังกล่าวฯ เป็นการระดมสมองในการประชุม APEC SME ครั้งที่ 28 กิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และเป็นเวทีในการแบ่งปันข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างขีดความสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่วิถีปฏิบัติใหม่ (Next Normal)  การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญระดับภูมิภาค ในประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด แนวทางการดำเนินนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของ MSME และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ Digital Supplychain Finance (DSCF) สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เป็นต้น