เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย” เข้าร่วมประชุมAPEC SOM 3

คุณกอบศักดิ์  ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM Plenary) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรีลา  จังหวัดเชียงใหม่โดยผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อรายงานผลลัพธ์การประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ครั้งที่ 3 (ABAC3) ให้ที่ประชุม SOM รับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  • การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้ง ที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการหารือเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ภายใต้หัวข้อหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” โดยมีโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อน
  • นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนการฟื้นฟูและส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยเฉพาะการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างสะดวกและปลอดภัยการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสามประเด็นสำคัญที่ไทยขับเคลื่อนในฐานะเจ้าภาพเอเปค ปี 2565