FAKE NEWS รับมืออย่างไร ?

“แนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูล (guideline for dealing with fake news or disinformation)”

ในสถานการณ์ที่มีการใช้ข้อมูลเป็นอาวุธทำลายฝ่ายตรงข้ามหรือสร้างความแตกแยกและความเชื่อผิดๆ ขณะเดียวกันปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นต้นทางการสื่อข้อมูลได้อีกด้วย ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอาจจะกลับเป็นภัยต่อความมั่นคงปลอดภัยและความสงบของสังคมหากเป็นข่าวลวงหรือมีการบิดเบือน จึงจะขอเสนอแนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูลดังนี้