ตามที่สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมมือกับธนาคารสมาชิกสนับสนุนโครงการจ้างงานคนพิการ ให้ทำงานกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นการได้ทำงานใกล้บ้านหรือในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ มีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ในรูปแบบการจ้างเหมาบริการ ภายใต้มาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
IMG_3266
IMG_3829
IMG_3850

เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ได้มารู้จักสภากาชาดไทย เข้าใจภารกิจของเหล่ากาชาด และเกิดกระบวนการในเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่โอกาสการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุมโครงการปฐมนิเทศคนพิการ ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นจัดนำร่อง โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมกับผู้แทนธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
IMG_3287