220763.1

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก สมาคมธนาคารไทย โดยคุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานศาลยุติธรรม โดย คุณสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมผู้บริหารธนาคารสมาชิก ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

220763.2

การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทยกับสำนักงานศาลยุติธรรม เดิม ดำเนินการเป็นกระดาษซึ่งเป็นภาระในการดำเนินการทั้ง 2 ฝ่าย ประกอบกับนโยบายภาครัฐ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม การรับ-ส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นอีกโครงการหนึ่งในหลายโครงการที่ถูกพัฒนาโดยความร่วมมือของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยกับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศาลยุติธรรม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผลในปัจจุบันและอนาคต

การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการถือเป็นภารกิจหนึ่งของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือหน่วยงานทางการภายใต้ขอบเขตอำนาจตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องเสมอมาจนถึงปัจจุบัน