ประวัติชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละชมรมจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ปัจจุบันสมาคมฯ มีชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 ชมรม ได้แก่
 1. ธุรกิจต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร
 3. เอซีไอ ประเทศไทย
 4. เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME
 5. ผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
 6. ผู้บริหารกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์
 7. ธุรกิจบัตรเครดิต
 8. การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 9. เทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร
 10. นักกฎหมาย
 1. สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
 2. นักบริหารงานประเมินราคา
 3. ธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
 4. ผู้บริหารศูนย์เงินสด
 5. ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 6. ไอเอฟอาร์เอส
 7. สินเชื่อส่วนบุคคล
 8. กิจกรรมเพื่อสังคม
 9. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 10. บริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร
ในแต่ละปี ชมรมฯ ได้มีผลการดำเนินงานในปี 2562 ในหลายๆ ด้านที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ประธานชมรม คุณเกรียง วงศ์หนองเตย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก จำนวน 2 ครั้ง
• จัดประชุมคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ด้าน จำนวน 14 ครั้ง ได้แก่
– คณะกรรมการบริหาร (กบร.) จำนวน 8 ครั้ง
– คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านต่างประเทศและบริหารเงิน จำนวน 3 ครั้ง
– คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง
– คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านสินเชื่อ จำนวน 1 ครั้ง
– คณะอนุกรรมการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ครั้ง
• จัดอบรมสัมนาในหัวข้อต่างๆ
– แนวทางปฏิบัติในการขาย และให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารหนี้
– Workshop on Cyber security audit in practice
– The Effect of Data Privacy Protection with Internal Auditors
– New technology applied in financial world and key concerned issues
– Chief Audit Executive (CAE) Forum หัวข้อ IA Transformation
– การถือปฏิบัติตาม TFRS9 ของสถาบันการเงินและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
– แนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารนเทศ (IT Risk Management Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(SA-IT Examination Guideline)
ประธานชมรม คุณฐากร ปิยะพันธ์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก จำนวน 4 ครั้ง
• จัดอบรมและบรรยายพิเศษให้สมาชิกชมรมในเรื่องต่างๆ อาทิ เทคนิคการสืบค้นข้อมูล, VISA 3D Secured 2.0, e-KYC/ e-Signature & National Digital ID เป็นต้น
• จัดตั้งคณะทำงานย่อย 5 คณะ เพื่อรับผิดชอบงานต่างๆ ได้แก่
– คณะทำงานโครงการป้องกันการทุจริตบัตรเครดิต
– คณะทำงานพัฒนาความรู้บัตรเครดิตและกฎเกณฑ์ Card Association
– คณะทำงานด้านกฎหมายและ Credit Bureau
– คณะทำงานด้าน Chargeback
– คณะทำงานด้าน Payment Technology
ประธานชมรม คุณศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างธนาคารสมาชิก โดยบรรยายพิเศษในหัวข้อ Visual Thinking , Digital Learning at Krungsri และการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านมุมมอง Edtech Startup
• การบรรยายพิเศษ
– Mini-workshop เรื่อง “Talent Development as a Growth Strategy for the Banking Industry”
– การสัมมนา เรื่อง “Global Talent Development Trends and Your Digital Transformation: Implication on Development/Acceleration of Your Talent”
– ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ The Institute of Banking and Finance Singapore (IBF), Association of Banks in Singapore (ABS), National University of Singapore (NUS), SmartUp, UOB Bank
• การศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ Food Passion Co., Ltd.
• สัมมนาประจำปี หัวข้อ “Data Visualization: Show & Tell”
ประธานชมรม คุณอรรถสิทธิ์ เอื้ออารักษ์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร
– Central Festival Phuket จังหวัดภูเก็ต
– Central Festival Chiangrai จังหวัดเชียงราย
– ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ประธานชมรม คุณวรนุช เดชะไกศยะ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ประสานงานกับธนาคารสมาชิกชมรมในการเตรียมความพร้อมและความเสถียรในการให้บริการระบบงาน PromptPay ซึ่งอาจมีผลกระทบกับผู้บริโภค
– ด้านระบบงานของสมาชิก แก้ไขปัญหาด้าน parameter capacity หรือ performance ของระบบที่ไม่สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมที่นานกว่าค่ามาตรฐานที่ตกลง
– ด้านกระบวนการดำเนินงานของ ITMX และธนาคารสมาชิก ในการ suspend port, resume port ระบบงานธนาคารจากระบบกลาง
– การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 2562 ได้ดำเนินการทำซักซ้อมแผน Incident and Crisis management plan เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โดยจำลองสถานการณ์อิงตามเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงกับ 3 บริการ ได้แก่ Promptpay บริการ Single Payment และบริการ Local Switching
– การสนับสนุนการให้บริการใหม่ๆ ตามแผ่นแม่บท Payment Road ฉบับที่ 4 ของทาง ธปท. โดยให้คำแนะนำต่อการดำเนินงานของ ITMX และธนาคารสมาชิก ได้แก่ New Flag and IC Fee, Cross Border Payment by Sponsoring model, B Scan C with ISO 20022 implement, Promptpay x PayNow ,New Bulk Payment with ISO 20022
• สนับสนุนและเตรียมการสำหรับ Initiatives ต่างๆ ที่จะกระทบกับการดำเนินงานของภาคธนาคาร
– National Digital ID (NDIN) : เชิญคณะทำงานมาให้ข้อมูลแผนโครงการ Technical และ draft business rules แก่สมาชิกชมรมฯ เพื่อให้ระบบงานของทางธนาคารสมาชิกดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของ NDID
– RD : เชิญคณะทำงานของกรมสรรพากรมาให้ข้อมูลแผนโครงการ eWHT eTAX แก่สมาชิกชมรมฯ เพื่อให้ระบบงานของทางธนาคารสมาชิกดำเนินการเป็นไปตามแผนงานของ RD
– TB-CERT : ได้ร่วมทดสอบ Table-top exercise กับ TB-CERT และ TBA Bank Crisis Management team
– PDPA : เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยายให้แก่สมาชิกชมรมฯ
ประธานชมรม คุณณญาณี เผือกขำ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมสมาชิกชมรมประจำปี ทั้งหมด 4 ครั้ง
• จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ภาคประชาชน (Financial Literacy)
– วิธีง่ายๆ ในการรักษาเครดิตดีของตัวคุณ
– ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณค้างชำระหนี้
– ยืมเงินทางไลน์ใช้แทนสัญญาเงินกู้ได้นะ…รู้ยัง?
– ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สบายๆ กับคลีนิกแก้หนี้
– ความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยคงที่และดอกเบี้ยที่แท้จริง
– เคล็ดลับใช้บัตรกดเงินสด พกไว้อุ่นใจ เป็นต้น
• อื่นๆ
– ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้
– ร่วมแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางภาษีระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ประธานชมรม คุณพิมลวรรณ จิรชาญชัย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมสมาชิก 4 ครั้ง : เพื่อรับทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน และการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับมติของสมาคมธนาคารไทย
• จัดตั้งชมรมธนาคารภาคกลางและชมรมธนาคารตะวันออก
• ร่วมกับสมาคมฯ ในการดำเนินการของชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคาร เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการเก็บค่าธรรมเนียมของ ชมรมธนาคารจังหวัด
• ร่วมกับสมาคมฯ กำหนดแนวทางในการเสนอรายชื่อผู้แทนสมาคมฯ เพื่อไปดำรงตำแหน่ง กกร. จังหวัดและ กกร. กลุ่มจังหวัด และเข้าร่วมประชุมกกร. จังหวัดและ กกร. กลุ่ม
• จัดสัมมนา ในหัวข้อ เกณฑ์กำกับการดูแลด้านการใช้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม Market Conduct
ประธานชมรม คุณสมเกียรติ ปรีดามาโนช
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและสมาชิก จำนวน 4 ครั้ง และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง
• ประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 24 ครั้ง
– ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการธนบัตร จำนวน 3 ครั้ง
– ประชุมคณะทำงานศึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง จำนวน 21 ครั้ง
• ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการธนบัตร
– โครงการจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง จ.ภูเก็ต ทำหน้าที่รับฝาก-ถอนธนบัตร และจัดเก็บธนบัตรแทน ธปท. เพื่อ ลดผลกระทบจากการปิดศูนย์จัดการธนบัตรพังงา ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน Logistic Cost และ Holding Cost ให้กับธนาคารได้ โดยทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2562 เป็นระยะเวลา 1 ปี
– โครงการศึกษาการจัดตั้งศูนย์เงินสดลาง
(1) การจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดตั้งโดยใช้พื้นที่ศูนย์จัดการธนบัตร จ.ขอนแก่น ดำเนินการศูนย์เงินสดกลาง และให้บริการแบบ Full Service
(2) การจัดตั้งศูนย์เงินสดกลางของระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาพื้นที่ศักยภาพที่เหมาะสม
– การพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการธนบัตร ร่วมกับ ธปท. เช่น การปรับการตั้งค่าเครื่องคัดนับธนบัตรตามโครงการยกระดับสภาพธนบัตร
• โครงการ BCP รถขนส่งเงิน กรณีบริษัทขนส่งเงินเกิดเหตุฉุกเฉิน จนไม่สามารถให้บริการได้
– ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทบทวนจำนวนรถขนส่งเงินที่ต้องการ-สนับสนุน เนื่องจากธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาตอยู่ระหว่างการควบรวมกิจการ
ประธานชมรม ดร.เชาว์ เก่งชน
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• สำรวจประมาณการเครื่องชี้ที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยประจำทุกเดือน และจัดประชุมสมาชิกรายเดือน รวม 9 ครั้ง
• เป็นผู้แทนชมรมฯ เข้าร่วมประชุม และให้มุมมองภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้ม พร้อมนำเสนอประมาณการของ ชมรมฯ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในวาระเศรษฐกิจ ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
• ให้การสนับสนุนภารกิจของสมาคมฯ และ กกร. ด้วยการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยายและข้อมูลสนับสนุนสำหรับงานต่างๆ รวมไปถึงการส่งผู้แทนหรือวิทยากรไปบรรยายและเข้าร่วมประชุม เช่น การประชุมหารือนโยบายเศรษฐกิจทุกเดือนจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง การประชุมคณะกรรมการฯ ด้านการท่องเที่ยว การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล ตลอดจนการจัดทำข้อมูลและให้ความคิดเห็นต่อโจทย์ที่เฉพาะเจาะจง เช่น การหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น
ประธานชมรม คุณพงษ์สิทธิ์ วิไลเลิศ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นต่าง ๆ เช่น
– เข้าร่วมประชุม The ICC Banking Commission Annual Meeting
– ICC Technical Meeting at France
– การผ่อนคลายหลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
– ประชุมกรรมการกฤษฎีกา คณะพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องแผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศและร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
– การเตรียมความพร้อมในการเยือนประเทศต่าง ๆ ของคณะรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
– การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสภาธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างประเทศ นั้น ๆ
• ร่วมหารือกับธนาคารสมาชิก และให้ความรู้แก่สมาชิกอันเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติงานในด้านธุรกรรมต่างประเทศ ดังนี้
– พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
– โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3
– TRADE FINANCE THEMATIC EXAM
– NDTP (National Digital Trade Platform)
– Inthanon Project
• จัดสัมมนา “Workshop for ICC Docdex decision, ICC Banking Commission Guidance and SWIFT gpt ” เพื่อให้ความรู้แก่ธนาคารสมาชิก
• จัดตั้งคณะทำงาน Working Group เพื่อร่วมพิจารณาในรายละเอียด eUCP & eURC เพื่อศึกษาผลกระทบและการนำออกใช้งาน
• หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชำระเงินล่าช้าด้านสินค้าออกระหว่างประเทศปากีสถาน และ ประเทศบังคลาเทศ (Pakistan & Bangladesh) ทั้งนี้ พบว่ามีปัญหาด้านการจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและหลักปฏิบัติสากล โดยได้รวบรวมรายชื่อธนาคารและปัญหา เพื่อนำเรียนแก่ผู้แทนทั้งสองประเทศต่อไป
ประธานชมรม คุณรวินทร์ บุญญานุสาสน์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ที่ประชุม TFMC มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงาน โดยมี ACI Thailand เป็นประธานคณะทำงาน และ ธปท. เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน เพื่อศึกษาและทบทวนThailand Code of Conduct ทาง ACI ได้จัดตั้งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา/ทบทวน Thailand Code of Conduct และความคืบหน้าของการใช้ FX Global Code ในต่างประเทศ ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศใช้ Thailand Code of Conduct อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ประธานชมรม คุณนพชัย ตั้งสินพูลชัย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดการประชุมสมาชิก เพื่อเลือกตั้งประธานชมรมฯ และกรรมการบริหาร ชมรมฯ
• จัดการประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อพัฒนาและจัดทำระบบ Sharing Platform รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
ประธานชมรม คุณชลวิทย์ แจ่มประเสริฐ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมใหญ่และสัมมนาประจำปี จำนวน 1 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน 4 ครั้ง
• ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างประกาศแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ฯ แต่งตั้งคณะทำงาน IT ,Operation ประชุมร่วมกัน และจัด workshop กำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักประกันร่วมกันระหว่างสถาบันการเงิน รวมถึงศึกษา ความเป็นไปได้ และสำรวจความเห็นความพร้อมในการใช้งาน
• การประชุมคณะทำงานเพื่อรองรับ “พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ” (เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559)
• พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ…….
– หารือกับชมรมนักกฎหมายและ ประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย เพื่อตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ…….
– ประชุมกับคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) ชี้แจง เพื่อตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. การประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน พ.ศ…….
• จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน”
• ร่วมจัดเสวนาทางวิชาการกับสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ประธานชมรม คุณทศพร รัตนมาศทิพย์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมสมาชิก 2 ครั้ง
• มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบโดยเฉพาะและประสานงานโดยตรงและรายงานที่ประชุม ดังนี้
– คณะทำงานด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล (Fraudulent Scheme)
– คณะทำงานด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (E-Channel/Cybercrime)
– คณะทำงานด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต (Fraud Technology)
– คณะทำงานด้านการรวบรวมข้อมูลทุจริตในทุกผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงิน
– คณะทำงานพิเศษกรณีการ Implement Any ID2 National E-Payment Project
• ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องต่างๆ เช่น
– มาตรการและกลไกในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
– ประชุมเชิงปฏิบัติการกับ ป.ป.ท. ด้านการต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
– จัดทำโครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจระยะที่ 2
– เป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent observer) โครงการภาครัฐ จำนวน 6 โครงการ
• งานบรรยายให้ความรู้กับธนาคารสมาชิกและเครือช่ายโครงการต่อต้านการทุจริต ในเรื่องต่างๆ อาทิ
– การมีส่วนร่วมขององค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชนในการลดการทุจริต สำนักงาน ปปช.
– การทำธุรกรรมและการติดตามร่องรอยทางการเงิน (1) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ปปช. รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
– การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน การรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี และ การตรวจสอบเส้นทางการเงิน

• ส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิกให้สอดคล้องกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น ระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
– จัดหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์สำหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562”
– ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่อหน่วยงานทางการต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1.ธปท. เช่น มาตรฐานการปฏิบัติกรณีที่ธนาคารนำระบบงาน IT ใหม่เข้ามาใช้
2.สำนักงาน ก.ล.ต. เช่น พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าธรรมเนียมรายปีจากผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางของก.ล.ต. และการปรับปรุง Factsheet กองทุน
3.สำนักงาน ปปง. เช่น มาตรการเรียกบัตรประชาชนในการทำธุรกรรม การทำลายเช็ค ตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า แนวทางในการปรับเงื่อนไข (scenario) ในการตรวจจับรายการที่มีธุรกรรมน่าสงสัย แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องการรายงาน STR ของ Banking Agent
4.สำนักงาน คปภ. เช่น แบบรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market Conduct Annual Statement: MCAS) และประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย และธนาคาร
5.กรมสรรพากร เช่น การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ตามพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562
– ขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ เรื่อง เงินรับล่วงหน้า ตามประกาศธปท. ที่ สนช. 8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• ประสานงานให้ความร่วมมือ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก หน่วยงานทางการ และหน่วยงานต่างๆ
– ให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท. ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2nd line 3rd line ในปี 2562 จำนวน 6 ครั้ง และได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ “Data Governance and Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 Implementation”
– ร่วมสนับสนุน ธปท. ในการจัดงานเสวนา We Fine Tune 2019 หัวข้อ “Related Services แนวโน้มการยื่นคำขออนุญาตของสถาบันการเงินในปี 2562” เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ประธานชมรม คุณไพศาล วรเศรษฐ์ศิริ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและชมรม จำนวน 4 ครั้ง
• สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดทำพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct)
ประธานชมรม คุณวสันต์ เอกนุ่ม
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ
• เป็นตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และ/หรือเข้าร่วมประชุม และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายต่างๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของธนาคารสมาชิก เช่น
– ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..
– ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำขอระหว่างประเทศและการและเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระหว่างประเทศ)
– ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ส่วนที่เกี่ยวกับการล้มละลายต่างประเทศ)
– ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
– ร่างพระราชบัญญัติการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
• เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมและเป็นคณะทำงานต่างๆ เช่น
– ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการบังคับคดีในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
– ประชุมคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562
– ประชุมระหว่างประเทศด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ
– ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรรรมของศาลล้มละลายกลางกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
– ประชุมกับ World Bank เรื่องร่างกฎหมายสิทธิในหลักประกัน
– คณะทำงานด้านกฎหมายโครงการ National Digital Trade Platform
– คณะทำงานพิจารณาการดำเนินการข้อที่ 7 การจัดการข้อมูลและข้อที่ 9 การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท Industry Code of Conduct
• ให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย และ/หรือร่างแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ในโครงการ/กิจการของสมาคมฯ และ/หรือของธนาคารสมาชิก เช่น
– การยกเลิกการแลกเปลี่ยนเช็คกลุ่มพิเศษในระบบ ICAS
– โครงการ e-LG on Block Chain
– โครงการเช็คอิเล็กทรอนิกส์ (Prompt Cheque)
– โครงการจัดทำ Banking Industry Guidelines ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
– การประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ฯ
– โครงการ e-donation
– แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้
– โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคจากการขายสินค้าหรือบริการเชิงรุก
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
– ให้ความเห็นการใช้ One Report ของงานประเมินราคา
– ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การทำลายเช็ค การยกเลิกเช็คกลุ่มพิเศษ รวมถึงข้อร้องเรียนต่างๆ
• พิจารณาร่างสัญญา/ข้อตกลงต่างๆ ที่สมาคมฯ และ/หรือธนาคารสมาชิกเข้าเป็นคู่สัญญา เช่น
– ร่างบันทึกข้อตกลง
1.การรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
2.การรับส่งข้อมูลการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
3.ความร่วมมือกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
4.ความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารเกาหลี
5.ความร่วมมือสานพลังประชารัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยโครงการ Tourism Digital Platform
6.ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
7.ความร่วมมือสนับสนุนผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ
8.ร่างสัญญาผู้ถือหุ้นโครงการ Tourism Digital Platform
– ร่างสัญญาจ้าง
1.Organizer จัดงาน CLMVT Bankers’ Leadership Program และงานประชาสัมพันธ์โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SME
2.โครงการ คนไทยยุคใหม่ไม่ใส่ใจเรื่องเงิน (Train the Trainer Season 1,2)
3.การว่าจ้าง รศ.ดร.ไทนศิริ เวทไว เป็นที่ปรึกษาจัดทำโครงการวิจัยการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee
• จัดสัมมนา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประธานชมรม คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมสมาชิกชมรม จำนวน 3 ครั้ง
• เป็นผู้แทนประชุมอนุกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ จำนวน 2 ครั้ง
• สนับสนุนโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” สมาคมธนาคารไทย ปีที่ 2
• สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
• สนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการ “ติวเข้มผู้สูงวัย สู่ดิจิทัล 5.0” หัวข้อ “นวัตกรรมการเงินตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ
ประธานชมรม คุณปัญญา อุนพานิช
ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรม 4 ด้าน มีดังนี้
• คณะอนุกรรมการด้าน Procedure
– ปรับวิธีการดำเนินการแก้ไข Unmatch PromptPay Reason Code 08 จากเดิมที่ธนาคารผู้โอนคืนเงินกลับลูกค้า เปลี่ยนเป็นธนาคารผู้โอน ส่งเงินชำระดุลให้กับธนาคารผู้รับโอน และธนาคารผู้รับโอนเข้าเงินให้กับลูกค้า
– ปรับวิธีการดำเนินการแก้ไข Unmatch PromptPay Reason Code 08 จากเดิม ITMX ไม่ได้ดำเนินการ Auto Adjust ทำให้ธนาคารผู้โอน ต้อง Manual ส่งเงินชำระดุลให้กับ ธนาคารผู้รับโอน เปลี่ยนเป็น ITMX ดำเนินการ Auto Adjust เงินชำระดุลให้กับธนาคารผู้รับโอน และธนาคารผู้รับโอนเข้าเงินห้กับลูกค้า
• คณะอนุกรรมการด้าน Fraud
– ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบข้อมูล เมื่อเกิดทุจริตเกี่ยวกับบัตรเดบิตและเครื่องเอทีเอ็ม
• คณะอนุกรรมการด้าน IT Development & Audit
– พิจารณาแนงทางการใช้ Reject Code ระบบ Single Payment เพื่อปฏิเสธรายการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบแถบแม่เหล็ก ที่เครื่อง ATM/ CDM/ ADM ร่วมกับ ITMX
– พัฒนา และร่วมทดสอบ(Development & SIT & UAT) การใช้ Reject Code : 95 ระบบ Single Payment เพื่อปฏิเสธรายการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบแถบแม่เหล็กที่เครื่อง ATM/ CDM/ ADM ร่วมกับ ITMX
– Rollout การใช้ Reject Code: 95 ระบบ Single Payment เพื่อปฏิเสธรายการถอนเงินโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แบบแถบแม่เหล็ก ที่เครื่อง ATM/ CDM/ ADM
• คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
– จัดเตรียมข้อความสื่อประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนบัตรให้เป็นบัตร Chip Thai Standard และจัดเตรียม FAQ เพื่อให้ Call Center ทุกธนาคาร ไว้ใช้ตอบคำถามลูกค้า
– ร่วมมือกับหน่วยงาน/ องค์กรต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าจอ ATM ปี 2562 อาทิ เช่น ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562, โครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัยสังคมไทยน่าอยู่, ประชาสัมพันธ์การอบรมผ่าน e-learning ภายใต้โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2, วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562, งาน ABA 2019
– จัดอบรมให้ความรู้ธนาคารสมาชิก
ประธานชมรม คุณเบญจพร ไพรสุวรรณ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• เตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) มาใช้ในประเทศ โดยได้มีการจัดประชุมรวมทั้งการดำเนินการ ดังนี้
– ประชุมร่วมกันกับ ธปท. ผู้สอบบัญชี 2 ครั้ง
– หารือกับกรมสรรพากร เพื่อติดตามประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับ TFRS 9
– หารือร่วมกับ ธปท. ถึงแนวการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS9) เรื่องการรายงานข้อมูลสำรองกรณีระบบงานไม่เสถียร การผ่อนผันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน แนวทางการสื่อสารให้ Public เข้าใจผลกระทบจากการใช้ TFRS 9 ที่มีต่อการวิเคราะห์งบการเงินที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างแนวทางการจัดชั้นสินทรัพย์ว่าด้วยข้อพิจารณา SICR และการปรับการจัดชั้นให้ดีขึ้นกรณีปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมทั้งแนวทางการตั้งสำรอง General Provision และออกหนังสือนำส่งถึง ผู้ว่า ธปท. เพื่อแสดงความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสำรองส่วนเกิน อย่างเป็นทางการ
• ประสานงานกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ออกหนังสือในนาม กกร. นำเสนอความเห็นเรื่องการรับรู้ภาระชดเชยตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตาม TAS19ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) และสภาวิชาชีพบัญชี จนสามารถออก ‘ข้อกำหนดเพิ่มเติม’ ให้ทางเลือก PAE (และ NPAE) ในการรับรู้ผลกระทบดังกล่าว ในปี 2561 ได้
• หารือ เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน รวมทั้งการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ประธานชมรม คุณทัฬห์ สิริโภคี
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมสมาชิกชมรม ทั้งหมด 4 ครั้ง
• ให้ความเห็นและเสนอแนวทางในการคำนวณ Debt Service Ratio (DSR) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
• ดำเนินการโครงการการจัดอบรมบัญชีเล่มเดียวให้กับผู้ประกอบการ SMEs ร่วมกับ 5 หน่วยงาน (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.), กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) จำนวนรวม 10 ครั้ง ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งหมด 4,318 ราย
• ดำเนินการโครงการ FX Option Phase 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้าส่งออกและนำเข้า
• หารือร่วมกับกรมสรรพากรในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สำหรับกลุ่มที่ดำเนินการปรับปรุงบัญชีแล้ว จำนวน 24,000 ราย
• แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการจัดทำข้อมูลลูกค้าบุคคลทำธุรกิจ เนื่องจาก พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563เป็นต้นไป
• หารือเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ SMEs และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
• หารือแนวทางช่วยเหลือ SMEs กลุ่มลูกค้าส่งออกและนำเข้าและดำเนินโครงการมาตรการต่อเติมเสริมทุน SME สร้างไทย
• หารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานเครดิตบูโรและกรมสรรพากร