ABA Digital Forum : FinTech

ABA fintech2
ABA fintech1

ABA fintech3
ABA fintech5

Association of Banks in Singapore (ABS) ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา ABA Digital Forum : FinTech เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของธนาคารเพื่อรองรับการเติบโตด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ