วัตถุประสงค์
      สมาคมธนาคารไทยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลัก แบ่งความร่วมมือในการดำเนินงาน ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย
       1. ความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเงินการธนาคาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและของโลก รวมทั้งหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการเงินและการธนาคาร ผ่านการประชุมธนาคารสมาชิก คณะกรรมการบริหาร ชมรมต่างๆ และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจตามแต่กรณี
       2. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เป็นการสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเงินการธนาคาร การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจธนาคาร รวมถึงการจัดส่งผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็น กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ด้านต่างๆ ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานอิสระ รวมทั้งด้านการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรสาธารณกุศล
       3. ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เป็นการสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การจัดประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งสภาธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเป็นเวทีในการเจรจา/จับคู่ธุรกิจ