PSO (Payment System Office)
สืบเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติให้สมาคมธนาคารไทยจัดตั้ง สำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO) ขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2557 เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม Payment System Roadmap การ Monitor Industry และแนวโน้มของเทคโนโลยี
บทบาทและความรับผิดชอบของ PSO มีดังต่อไปนี้
1. ผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการชำระเงินแห่งชาติ
2. กำหนดแผนงานของระบบการชำระเงิน  โดยติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  สนับสนุนการวิจัยด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็น
การวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนระบบการชำระเงิน
3. การประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในระบบการชำระเงิน เพื่อลดข้อขัดแย้งและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการชำระเงิน
4. พัฒนา PSO ให้เป็นสำนักงานที่ได้รับความเชื่อถือ และสร้างบรรยากาศการดำเนินงานที่จูงใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบ
การชำระเงินของชาติให้บรรลุจุดมุ่งหมายการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในระยะยาว