เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C17-00003

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo Fly V5.8 SLE77CLFX2407PM/M7794 Contact&Contactless2 TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
5 May 2017 5 May 2019 MDZS170S02TP,
LBOBER2422

No. PSO-C17-00004

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo Fly V5.8 SLE77CLFX2407PM/M7794 Contact&Contactless2 TBCC Multi App.
[TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
15 May 2017 15 May 2019 MDZS170S12TP,
CLOA-OBTR151201-160324(a)

No. PSO-C17-00005

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo Fly V5.8 SLE77CLFX2407PM/M7794 Contact & Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
15 June 2017 15 June 2019 MDZS170S12TP,
LBOBER2524