เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C18-00025.1

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,No.2 Kefa Road,
Science and Technology Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FLYBUY Mini-FOB v2 NOA3S contactless module, COSMO FLY V5.8 Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
06 Jun 2018 15 May 2020 MDZT189QJ1TP

No. PSO-C18-00026

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12,Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G21 SLE77CLFX2400PM Contact & Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Jun 2018 6 Jun 2020 MDZS189V01TP
LBUBIV2501

No. PSO-C18-00027

KONAI Co., Ltd.
8F, Excon Venture Tower 15-24,
Yeouido-dong, Yong dungpo-gu,
Seoul Korea
Somkiat Angsirikulthamrong
somkiat.ang@konai.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
KONA2 D2320 S3FT9MG Contact & Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
7 Jun 2018 7 Jun 2020 MDZS189T51TP
LBKONA2616

No. PSO-C18-00028

KONAI Co., Ltd.
8F, Excon Venture Tower 15-24,
Yeouido-dong, Yong dungpo-gu,
Seoul Korea
Somkiat Angsirikulthamrong
somkiat.ang@konai.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
KONA2 D2320 S3FT9MG Contact & Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+MC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
7 Jun 2018 7 Jun 2020 MDZS189T51TP
CLOA-KONC160301-160303(a)

No. PSO-C18-00029

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G28 IFX-UCI_12h(SLC32PDL348) Contact & Contactless2 TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
4 Sep 2018 4 Sep 2020 CDCT18BW71TP CDCT192IZ1TP

No. PSO-C18-00030.1

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FXR5 Centaurus Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
24 Oct 2018 16 Oct 2020 CDCT18BF91TP