เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C17-00015

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UCIS Fly V4.0 SLC32PDL348 Contact & Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
4 Dec. 2017 4 Dec. 2019 CDCT178QC1TP CDCT192NI1TP

No. PSO-C17-00016

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UCIS Fly V4.0 SLC32PDL348 Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
4 Dec. 2017 4 Dec. 2019 CDCT178QD1TP

No. PSO-C17-00017

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UCIS Fly V4.0 SLC32PDL348 Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
4 Dec. 2017 4 Dec. 2019 CDCT178QE1TP