tbasmall
เป็นชมรมหนึ่งภายใต้สมาคมธนาคารไทย มีจุดกำเนิดเริ่มจากในปี 2514 ผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันเนื่องจากมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพแนวเดียวกันและไม่มีผลประโยชน์ใด ที่ขัดแย้งกันจึงควรมีการพบปะกันอย่างสม่ำเสมอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสาร ระหว่างกัน การแจ้งกรณีทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาวิธีป้องกัน รวมถึงการพิจารณาให้มีการจัดอบรม สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายในเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์ จากการประชุมพบปะกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ต่างๆ  ต่อมาในปี 2515 จึงได้มีการตั้งเป็นชมรมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้สอบบัญชีเอกฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทยรับเป็นประธานท่านแรกของชมรม ชื่อของชมรมได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เชมรมผู้บริหารการตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารพาณิชย์  จนกระทั่งเป็น หมาะสมกับสถานการณ์ โดยเริ่มจากการใช้ชื่อว่า ชมรมฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคารต่างๆ ต่อมาใช้ชื่อว่า ชมรมผู้สอบภายในธนาคาร ชมรมฝ่ายตรวจสอบภายในธนาคาร ” ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน” เป็นชื่อปัจจุบัน 
วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์รวมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในของธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ
2. ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริต
3. เสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของสมาชิกให้มีมาตรฐานและยกระดับให้สูงขึ้น
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสถาบันการต่างๆ  ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสมาชิก
5. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาชิก
6. เพิ่มพูนความรอบรู้ และประสิทธิภาพในการทำงานของสมาชิก
7. เป็นศูนย์กลางในการศึกษา และ ประมวลผลระบบการควบคุมภายในและ วิธีการ ตรวจสอบที่เหมาะสม