คณะกรรมการ
1.คุณธีรพล รัตตุกุล ประธานชมรม ธนาคารไทยพาณิชย์
2.คุณวรพจน์ พีระวิทย์ เหรัญญิก ธนาคารทหารไทย
3.คุณพิชานัน หุ่นสวัสดิ์ เลขานุการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
4.คุณวิภาวดี ภูดิสานนท์ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกสิกรไทย
5.คุณจุฬชาติ ชมภูศรี ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6.คุณแก้วฤทธิ์กริบ วิริยะวัฒนา ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
7.คุณดิษวัจน์ เตียวนิช ฝ่ายวิชาการ ธนาคารกรุงเทพ
8.คุณณัฐชนน ผังเมืองดี นายทะเบียน ธนาคารเอชเอสบีซี
9.คุณวิบูลย์ วชิรเดชกุล ฝ่ายสันทนาการ ธนาคารกรุงไทย
10.คุณเอมอร พฤกษานุวงศ์ ฝ่ายสันทนาการ ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
11.คุณฑีฆาวุฒิ โพธิบัวทอง ฝ่ายสันทนาการ ธนาคารธนชาต