นโยบายของชมรมเอซีไอ (ประเทศไทย)
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขอสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิกและร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย
4. จัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ