ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทยปี 2559

สมาคมธนาคารไทย ก่อตั้งเมื่อ กันยายน พ.ศ. 2501 และจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมกิจการธนาคารไทย สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก และจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย รวม 15 ธนาคาร ได้แก่
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
9. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
10. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
11. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
12. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
13. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
15. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สมาคมธนาคารไทยได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลัก แบ่งความร่วมมือในการดำเนินงานออกเป็น 3 ด้าน
1. ความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก เป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเงินการธนาคาร แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหารือในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการเงินและการธนาคารผ่านการประชุมธนาคารสมาชิก คณะกรรมการบริหาร ชมรมต่างๆ และคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจตามแต่กรณี
2. ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเงินการธนาคาร การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจธนาคาร รวมถึงการจัดส่งผู้แทนสมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานอิสระ รวมทั้งด้านการจัดประชุม/สัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรสาธารณกุศล
3. ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เป็นการสร้างความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในการจัดตั้งสภาธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเป็นเวทีในการเจรจา/จับคู่ธุรกิจ
การดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 มีพัฒนาการในหลายด้าน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในบทบาทของสมาคมธนาคารไทยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็นด้านต่างๆ ได้แก่
1.การดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทย
2.การดำเนินงานสำนักระบบชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย
3.การผลักดันการดำเนินกิจกรรมในลักษณะของโครงการพิเศษ
4.ความร่วมมือกับธนาคารสมาชิก
5.ความร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
6.ความร่วมมือกับภาคเอกชน
7.บทบาทสำคัญของชมรมธุรกิจ ภายใต้สมาคมธนาคารไทย
8.การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทย ปี 2559