praise-the-disabled

(9 มิถุนายน 2560) นางนินนา กอประพันธ์ รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จากนางนภา เศรษฐการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่เห็นความสำคัญในการให้โอกาสการทำงานกับคนพิการ เพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างคุณค่า อีกทั้งเป็นแกนนำในการเชิญชวนธนาคารพาณิชย์ทั้ง 15 แห่ง เกิดโครงการการจ้างงานคนพิการเพื่อไปทำงานกับสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้โดยมีเครือข่ายและสำนักงานเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 671 อัตรา
praise-the-disabled2