bank-cheque-2018-1

bank-cheque-2018-2

bank-cheque-2018-3

bank-cheque-2018-4

ภาพจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย