การเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2561 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2561 หรือ Bank of the Year 2018 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ในรอบปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2561

โดยธนาคารกรุงเทพ สร้างกำไรสุทธิได้สูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 33,008.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% จากปีก่อน เนื่องจากรายได้ค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคาร บริการกองทุนรวม และกำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 17.29 บาท

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีขนาดสินทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 3,076,310.39 ล้านบาท และเน้นการมีเสถียรภาพและความมั่นคงโดยตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกว่า 137,700 ล้านบาท คิดเป็น 6.87% ของสินเชื่อรวม สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) รวมทั้งสิ้น 18.17% แบ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 16.63% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 1.54%

สำหรับนโยบายในปี 2561 ธนาคารกรุงเทพ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถคาดการณ์ถึงความต้องการของลูกค้าและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม พร้อมสร้างความมั่นใจและสนับสนุนลูกค้าในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้การสนับสนุนชุมชนและสังคมไทยในวงกว้าง ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งยังสนับสนุนความมุ่งมั่นของรัฐบาลและภาคการเงินในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ แนวทางที่ธนาคารจะมุ่งเน้นในปี 2561 ประกอบด้วย 1.เส้นทางสู่ความสำเร็จ โดยสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงโอกาสใหม่จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศไทยและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง 2. เส้นทางสู่นวัตกรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การประยุกต์ใช้ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ 3. เส้นทางสู่ภูมิภาค โดยเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยประสบการณ์เชิงลึกในแต่ละอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารสนับสนุนและให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการธุรกรรมทางการเงินด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ สนับสนุนลูกค้าให้ใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค โดยขยายฐานลูกค้าที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศ และเชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าที่มีศักยภาพในภูมิภาค

กลุ่มลูกค้าบุคคล ปรับปรุงการให้บริการทุกช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง พัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของบริการวางแผนการจัดการสินทรัพย์

ด้านบริการธนาคารดิจิทัล ธนาคารได้ร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมด้านบริการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการลูกค้าในหลากหลายช่องทาง และดูแลความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

อันดับ 2 ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 43,151.90 ล้านบาท ลดลง 9.4% ซึ่งเป็นผลจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรและวิธีดำเนินธุรกิจของธนาคาร และประยุกต์รากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ภายใต้ยุทธศาสตร์ตีลังกา (Going Upside Down) เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank”

อันดับ 3 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีกำไรสุทธิ 34,338.25 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 และมีรายได้รวมสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 180,426.42 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยกำหนดยุทธศาสตร์หลักคือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ธนาคารเป็น Customers’ Life Platform of Choice หรือแพลตฟอร์มหนึ่งเดียวที่ลูกค้าเลือกเพื่อตอบโจทย์ทุกด้านของชีวิต

อันดับ 4 ธ.ทิสโก้ อันดับ 5 ธ.ธนชาต อันดับ 6 ธ.เกียรตินาคิน อันดับ 7 ธ.กรุงศรีอยุธยา อันดับ 8 ธ.กรุงไทย อันดับ 9 ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ อันดับ 10 มี 2 ธนาคารได้ครองตำแหน่งร่วมกัน คือ ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อันดับ 12 ธ.ยูโอบี อันดับ 13 ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และอันดับ 14 ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย

ผลการจัดอันดับธนาคารแห่งปี 2561

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารทหารไทยและธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ที่มาจาก : การเงินธนาคาร