คณะกรรมการ
1.คุณมานิต พาณิชย์กุล ประธานชมรม ธนาคารยูโอบี
2.คุณธนวรรณ ฑีฆาอุตมาร รองประธานชมรม ธนาคารทหารไทย
3.คุณกิจจา วิลาศ เลขาธิการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.คุณภาสกร อรพนิชอารี เหรัญญิก ธนาคารกสิกรไทย
5.คุณชินรัตน์ บุญมหานาค วิชาการ ธนาคารไทยพาณิชย์
6.คุณมนตรี บุญดี ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน
7.คุณเสาวรส ชโลธรนฤมิต นายทะเบียน ธนาคารอาคารสงเคราะห์