รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารออมสิน
 5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 11. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 12. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์(ไทย) จำกัด มหาชน
 13. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 14. ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 15. ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 16. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 17. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 18. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
 19. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 20. ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
 21. ธนาคารแลนด์ แอนส์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 22. ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด(มหาชน)
 23. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 24. บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาธร จำกัด (มหาชน)
 25. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)