นโยบายชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย
1. สนับสนุนและเสริมสร้าง
1.1 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกของชมรมทั้งในระดับองค์กร ระดับบุคลากร และองค์กรภายนอก
1.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
1.3 การป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธนาคารและสถาบันการเงิน
2. เสริมสร้างความรู้และนวัตกรรม เกี่ยวกับการตรวจสอบ แก่ผู้ตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ
3. พัฒนาฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบภายในของสมาชิก เพื่อสามารถเพิ่มคุณภาพและคุณค่าของงานตรวจสอบภายในให้สูงยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึงการสนับสนุนองค์กรสมาชิก
4. พัฒนาปรับปรุงงานภายนของชมรมให้โปร่งใสมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
5. วางแผนงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสมาคมธนาคารไทย