tbasmall
การประกอบธุรกิจการธนาคารในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย ความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันธนาคารในการแลกเปลี่ยนความรู้ข่าวสาร ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารโดยส่วนรวม ให้เหมาะสมกับสภาพภายในประเทศละสอดคล้องกับการกระแสการพัฒนาของโลก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในระหว่างธนาคารต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบาย การวางแผน การวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในวงการธนาคาร จึงสมควรให้มีการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นชมรมหนึ่งของสมาคมธนาคารไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการธนาคารของประเทศ
2. เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่
4. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ