นโยบายของชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
5. จัดประชุม อบรม หรือสัมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
7. รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดในการแก้ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ