tbasmall
เพื่อความร่วมมือกันระหว่างสถาบันการเงิน ในการบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย ซึ่งสถาบันการเงินที่ได้มาโดยการซื้อทอดตลาดจากศาล และได้มาโดนการรับโอนชำระหนี้ห้มีประสิทธิภาพ เพื่อความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์การขาย ตลอดจนการประสานงานกันระหว่างสถาบันการเงิน เพื่อช่วยกันลดปริมาณ NPA (Non-Perfoming Asset) อันเป็นประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ขึ้นเป็นชมรมหนึ่งในสมาคมธนาคารไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ ลดอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการบริหารทรัพย์สินรอการขาย
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการของตลาดทรัพย์สินรอการขาย และนายหน้าจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและข่าวสารต่างๆ ด้านทรัพย์สินรอการขาย
4. เพื่อความร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินรอการขาาย การจัดงานส่งเสริมการขายตามสถานที่ต่างๆ
5. เพื่อให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาหารือกำหนดนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาวะตลาด
6. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์