รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกรุเทพ จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 5. ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)
 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 9. ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
 10. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 11. ธนาคารออมสิน
 12. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 13. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 14. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด