นโยบายของชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์
1. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รอการขาย
2. จัดประชุม อบรม ส่งเสริมความรู้ พัฒนาบุคลากร หรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก
3. การประสานงานดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายระหว่างสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4. รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์รอการขายระหว่างสมาชิก
5. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. มีการบริหารที่เชื่อมต่อกับสมาคมธนาคารไทยอย่างเป็นรูปธรรม
7. การจัดตั้ง/ยกเลิกชมรม ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมฯ
8. คณะกรรมการ และเลขาธิการสมาคมฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานของชมรม