กลุ่มภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน การประกันภัย 5 หน่วยงาน ร่วมมือจัดกิจกรรม

Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 1/2017

Bootcamp-2

Cybersecurity Boot Camp ถูกจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของภาคธุรกิจการเงินกับภาคการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาปี 3 -4 ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจการเงินมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน IT มาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity.

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงานซึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย (TBA) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส์องค์การมหาชน (สพธอ.) และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท IT Security และ บริษัท Software ชั้นนำของโลก ได้แก่ McAfee Thailand, IBM, Symantec, RSA และ Tmaxsoft ด้วยจุดประสงค์หลักร่วมกันคือ แนะนำภาพรวมของธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร (Financial Industry) ให้แก่นิสิตนักศึกษา รวมถึงระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในความเชื่อมโยงของ Cybersecurity กับธุรกิจของสถาบันการเงิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Financial Industry ในอนาคต.

ในวันแรกของการเข้าค่าย ได้มีการให้ความรู้เชิงวิชาการ ทั้งภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบริการต่างๆในภาคธุรกิจการเงินในปัจจุบัน ทั้งเรื่องปัญหาด้าน Cybersecurity ภัยคุกคามจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงให้เห็นความสำคัญของบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ที่ยังคลาดแคลนในประเทศไทย รวมถึงจริยธรรมในการทำงานด้าน Cybersecurity น้องๆนิสิตนักศึกษาสามารถนำความรู้มาใช้ทำกิจกรรม Design Thinking workshop ในวันถัดมา ทั้งยังได้รับ Business case ของแต่ละ Industry ไปคิด Solution ที่ตอบโจทย์ ภายใต้แนวความคิด “Secure Online Application for financial” ด้วยวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน และสร้างสรรค์ออกแบบบริการออนไลน์ ให้กับสถาบันการเงินได้อย่างปลอดภัย โดยกลุ่มนักศึกษาผู้ชนะของแต่ละ Industry นั้นได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท และยังมีรางวัลดีเด่นด้าน Innovation กับ ดีเด่นด้าน Security อีกด้วย.

โครงการ Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 1 นี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่หน่วยงานด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย ให้ความร่วมมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังมองหางานด้าน IT Security เตรียมความพร้อมและองค์ความรู้ให้กับน้องๆเพื่อเข้าสู่การทำงานในแวดวง IT Security ของภาคอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนและการประกัน อย่างมีคุณภาพต่อไป.

Bootcamp-3
Bootcamp-1

Bootcamp5
Bootcamp4
FinCyberSec#2_171024_0277
FinCyber#1_171024_0362
FinCyberSec#2_171024_0103
FinCyber#1_171024_0363

FinCyberSec#2_171024_0095