คณะกรรมการ
1.คุณฐากร ปิยะพันธ์ ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.คุณวิรัช ไพสิฐเศวต รองประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3.คุณสุดฤทัย ทองสอง เหรัญญิกชมรมธุรกิจบัตรเครดิต บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
4.คุณอรพินท์ พฤกษจำรูญ เลขานุการชมรมธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา