นโยบายชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย
1. จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก
2. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างธนาคารสมาชิกในเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจบัตรเครดิต
3. รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรและร้านค้า
4. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายหรือข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจบัตรเครดิต
6. เป็นตัวแทนในการติดต่อและประสานงานกับองค์กรต่างประเทศ