ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย (Cash Center Managers Club The Thai Bankers’ Association)
เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
+66-2558-7500
+66-2588-7509
tbaoffice@tba.or.th