CLMVT-62-01

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และนายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการจัดอบรม หลักสูตร CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ภายใต้แนวคิด “Financial Connectivity in the Digital World” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) มากล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ CLMVT’s Transformative Journey ซึ่งหลักสูตร CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงในภาคการเงิน และหน่วยงานเศรษฐกิจการเงินของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย จำนวนทั้งสิ้น 49 คน มาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาดูงานที่จะช่วยในการวางแผนพัฒนาระบบการเงินในแต่ละประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ระหว่างกันภายในภูมิภาค CLMVT อีกด้วย โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ และศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน พัทยา