Gold-coin-rama9
nikel-coin-rama9

bronze-coin-rama9
Sliver-coin-rama9

ตามที่ธนาคารพาณิชย์และกรมธนารักษ์ได้เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด ๔ ประเภท ได้แก่ เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ ๕๐,๐๐๐ บาท เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ ๒,๐๐๐ บาท เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ ๓,๐๐๐ บาท และเหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ ๑๐๐ บาท ที่ธนาคาร ๑๙ แห่งและหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการเปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ให้กับผู้สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง ดังนี้

๑. สั่งจองที่กรมธนารักษ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่
– กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง)
– กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) โดยให้ผู้สั่งจองลงลายมือชื่อมอบอำนาจด้านหลังใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)
– กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)

๒. สั่งจองที่ธนาคาร
– กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
– กรณีให้บุคคลอื่นรับแทน ผู้รับมอบต้องนำใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคาร (ตัวจริง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)
– กรณีใบยืนยันการสั่งจองเหรียญของธนาคารสูญหาย ผู้สั่งจองเหรียญต้องนำใบแจ้งความพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หากให้บุคคลอื่นรับแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ (ตัวจริงและสำเนา)
– กรณีใบยืนยันการรับจองเหรียญของธนาคารมีการจองเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายรวมอยู่ด้วย ธนาคารจะจ่ายเฉพาะเหรียญทองคำ เหรียญเงิน และเหรียญคิวโปรนิกเกิล ยกเว้น เหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย โดยธนาคารจะถ่ายสำเนาใบยืนยันการรับจองเหรียญ พร้อมประทับตราธนาคาร และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเหรียญ พร้อมชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ให้แก่ผู้สั่งจองเหรียญ เพื่อให้ผู้สั่งจองเหรียญนำสำเนาใบยืนยันการรับจองดังกล่าว มารับเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย ณ หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์

สำหรับผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ในรอบที่ ๒ สามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และหากผู้สั่งจองไม่ได้ติดต่อขอรับเหรียญที่ระลึก ทั้ง ๔ ประเภท เกิน ๖ เดือน (หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) สามารถนำใบยืนยันการรับจองเหรียญมาติดต่อขอรับเหรียญได้ ณ กรมธนารักษ์/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในเขตจังหวัดที่จองเหรียญฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๕๔๔๖ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๔๑๐๙ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐ ๒๕๖๕ ๗๙๐๐ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๗๖ พื้นที่ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ