คณะกรรมการ
1.คุณวสันต์ เอกนุ่ม ประธานชมรม ธนาคารกรุงเทพ
2.คุณ กรรมการ ธนาคาร
3.คุณ กรรมการ ธนาคาร
4.คุณ กรรมการ ธนาคาร
5.คุณ กรรมการ ธนาคาร
6.คุณ กรรมการ ธนาคาร
7.คุณ กรรมการ ธนาคาร
8.คุณ กรรมการ ธนาคาร