tbasmall
ชมรมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยและส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการ หรือสถาบันที่กำกับดูแลธนาคาร ซึ่งการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของธนาคารอย่างยั่งยืน และช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม