นโยบายของชมรมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการกำกับการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกของชมรมฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสากล
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น เป็นแหล่งระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
4. จัดกิจกรรม อบรม และสื่อความเพื่อเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ระหว่างสมาชิก
5. จัดกิจกรรม อบรม และสื่อความเพื่อเสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ระหว่างสมาชิก
6. รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อนำเสนอขอความเห็นต่อหน่วยงานทางการในการกำหนด หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม
7. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
9. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ