กิจกรรมเพื่อสังคม

­

“สมาคมธนาคารไทย” ออกแนวทางการให้บริการทางการเงินแก่ผู้พิการทางสายตา

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน [.....]

งานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022”

Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย ได้จัดงานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี  “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022” ภายใต้หัวข้อหลัก “Next Chapter: Building Trust and Collaboration” ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ Crystal Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [.....]

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยพร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสมาคมฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และถ่ายภาพหมู่ เนื่องใน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งในปี 2565 นี้ มีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 [.....]

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565 สมาคมธนาคารไทย  โดย “คุณผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย “คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ “คุณวรุณ กาญจนภู” รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง [.....]

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

By |14/04/2020|กิจกรรมเพื่อสังคม|