รายงานผลการดำเนินงานปี 2559

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club-The Thai Bankers’ Association)

ประธานชมรม : คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
รองประธานชมรม : คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม VP ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1.ความร่วมมือของธนาคารสมาชิก: การประชุมชมรม
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยจัดประชุมสมาชิกรวม 7 ครั้งทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน CSR และการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก นำไปสู่การจัดทำโครงการ CSR ด้านการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินที่สำคัญ ดังที่รายงานไว้ในข้อต่อไป

2.การให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินแก่สังคม
2.1 โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปี 2 (Saving for Change Phase 2)

สมาคมธนาคารไทยสนับสนุนให้ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีอื่น ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกร ดำเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่แกนนำนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในหลักสูตร “ 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” ให้กับ วิทยากรของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง 15 แห่ง ได้ 84 คน และสร้างวิทยากร 10 คน ในจำนวนนี้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยทางการเงินซึ่งเป็นหลักสูตรของ ศคง. ได้อีกด้วย
 • ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการแก่แกนนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 312 คน และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา 35 คน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครปฐม
 • แกนนำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจำนวน 191 คนพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นผู้เผยพร่ความรู้และคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากโครงการ (Peer Educator) ไปสู่เพื่อนนักศึกษาและชุมชนรอบข้าง ผ่านการทำกิจกรรมขยายผล 25 กิจกรรม
 • พัฒนาคู่มือแกนนำนักศึกษาให้มีความเหมาะสมสำหรับแกนนำนักศึกษานำไปใช้เผยแพร่ความรู้และคุณธรรม
 • พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคการธนาคารกับสถาบันการศึกษาและชุมชนรอบข้างในจังหวัดนครปฐมให้ดีขึ้นผ่านการดำเนินโครงการดังกล่าว
 • ธนาคารสมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยนำหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งไปปรับใช้กับการดำเนินงานด้านการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนของแต่ละธนาคาร
reportcsr1.59
reportcsr2.59
reportcsr9 (2)

2.2 โครงการรณงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

โครงการริเริ่มและดำเนินการโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีภาคีหลัก 5 แห่งร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงินในทุกระดับ ให้แก่องค์กรสมาชิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 28 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ในส่วนของสมาคมธนาคารไทยนั้น ได้มอบหมายให้ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

 • ธนาคารสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ธนาคารสมาชิก 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเกียรตินาคิน เป็นตัวแทนของชมรมเข้ารับการอบรมวิทยากรในการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 • ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตัวแทนของชมรมดำเนินโครงการ KKP Smart Money, Happy Life เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

reportcsr4.59

reportcsr5.59
reportcsr6.59

2.3 การจัดแสดงนิทรรศการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ในงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและ เยาวชน

reportcsr11.59
reportcsr10.59

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และปลูกฝังแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเยาวชนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ยาวชน

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ประหยัด” โดยนำเนื้อหาของโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ และโครงการขยายผลของแกนนำนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการมาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานของงาน และผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี

reportcsr12.59

2.4 โครงการรณรงค์อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ รู้ใช้ (Thailand Campaign)

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุน Thailand Campaign และธนาคารสมาชิกอีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคิน ได้เข้าเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุนเช่นกัน โดยชมรมได้เลือกทำการรณรงค์ในธีม “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ รู้ใช้” ผ่านธนาคารสมาชิก ซึ่งให้ความร่วมมือในการรณรงค์เป็นอย่างดี โดยมีทั้งการรณรงค์ภายในธนาคาร และเชิญชวนเครือข่ายของแต่ละธนาคารร่วมรณรงค์ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) ธนาคารสมาชิกทำการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ รณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่ออม” เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน และได้มีการจัดทำหนังสือ “ตำราพิชัยการออม” เพื่อมอบให้โรงเรียนทั่วประเทศ
 • ธนาคารกสิกรไทยรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่รู้เรื่องการเงิน” ให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินในทุกช่วงอายุ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และรูปแบบกิจกรรม การอบรมสัมมนาที่หลากหลาย เช่น การจัดทำ www.afterklass.com, การจัดตั้งศูนย์ K-Expert Center เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นต้น
 • ธนาคารกรุงเทพจัดทำแคมเปญ “ชวนออมกับปฏิทิน คิดดี … มีตังค์” เพื่อเชิญพนักงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “คิดดี … มีตังค์” และแชร์เทคนิค “หา ออม ใช้เงิน วิธีไหนที่เหมาะกับคุณ” ระยะเวลา 20-31 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม” โปรโมตแอปและปฏิทินกับกลุ่มลูกค้าและสังคมผ่าน LINE Official ซึ่งเชื่อมโยงกับ Facebook Fanpage โครงการอย่าให้ใครว่าไทย ในวันที่ 23 มี.ค.60 และ Call Center ของธนาคารยังได้เปิดรับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้ใช้แอปพลิเคชั่น “คิดดี … มีตังค์” ที่ต้องการคำแนะนำทางการเงินในรายละเอียดอีกด้วย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน มีกรอบงาน KK Financial Literacy ให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยให้ความรู้ทางการเงินในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้า ทายาทของลูกค้า พนักงานรายได้น้อย กลุ่มแม่บ้าน รปภ. พนักงานขับรถ ชุมชนรอบข้าง เช่น ชุมชนคลองเตย นอกจากนี้ KKP ได้นำสื่อการรณรงค์ในโครงการนี้ อาทิ วิดีโอ และปฏิทินคิดดี … มีตังค์ เผยแพร่สู่พนักงาน และเผยแพร่ผ่านไปยังองค์กรภาคสังคมที่ดำเนินงานด้าน CSR ร่วมกับธนาคาร เช่น สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.) มูลนิธิดวงประทีป เครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันตกเป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้นไปอีก

(2) ประธานชมรมร่วมสัมมนาบนเวที “อย่าให้ใครว่าไทย ร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออนาคตไทย” ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมอย่าให้ใครว่าไทย โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

(3) ชมรมจัดแสดงนิทรรศการ “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ ไม่รู้ใช้” ในงานมหกรรมอย่าให้ใครว่าไทย โดยนำโครงการขยายผลของแกนนำนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปี1 และ ปี 2 มาจัดแสดง

reportcsr13.59
reportcsr14.59

reportcsr15.59