ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร หรือ Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ยกระดับความพร้อมในการรับมือภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างทักษะการปฏิบัติในการรับมือภัยไซเบอร์ โดยหลังจากวันที่ 6 กันยายน 2562 ซึ่งประสบความสำเร็จในการจัดงาน ASEAN Banking Cybersecurity Conference แล้ว ยังได้จัดให้มีการทดสอบซักซ้อมการรับมือกับภัยไซเบอร์ (Cyber drill exercise) อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ได้จัดให้เน้นการซักซ้อมในลักษณะ Hybrid exercise คือ การผสมระหว่างระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การค้นหาหลักฐาน กระบวนการในการตอบสนอง การตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร รวมถึงการแก้ไขปัญหาและการจัดการกับสื่อมีเดียต่าง ๆ.

การซักซ้อมปีนี้ มีผู้เข้าร่วมซ้อมกว่า 200 คน และได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ MOU CERT readiness อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการร่วมสังเกตุการณ์.

cyberdrill-62-1
cyberdrill-62-2
cyberdrill-62-3
cyberdrill-62-4

cyberdrill-62-5