ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Digital Social Innovation 2017 ในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2017 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้
1. เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลกจากการสร้างสรรค์ความคิดดี ให้เป็นจริงได้
2. เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนมากนั้น จะสามารถนำมาให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ด้วยดิจิทัลทคโนโลยีได้อย่างไร
3. เป็นเวทีแห่งความร่วมมือ แบ่งปันและทำงานร่วมกัน สร้างโครงการที่มีประโยชน์ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ สังคมและชุมชน ด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมมาวัตร โทร. 02-661-7750 ต่อ 223 หรืออีเมล์ tanya@absolutealliances.com