Elderly-donate-1

(30 มกราคม 2562) กระทรวงการคลังร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินของรัฐ ได้เปิดตัว โครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ กระทรวงการคลัง โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานฯ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบันและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริจาคเบี้ยยังชีพที่ตนได้รับ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยที่มีความพร้อมหันมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่า โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศและจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว

ในโครงการนี้ ธนาคารพาณิชย์นอกจากจะเป็นหน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพแล้ว ในครั้งนี้ได้จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านตู้ ATM ของระบบธนาคารที่มีกว่า 70,000 ตู้ และสาขาของธนาคารพาณิชย์ จำนวนกว่า 6,700 สาขา ที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางอื่นๆ เช่น ไลน์ หรือ Facebook ของธนาคาร เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดยจะเริ่มประชาสัมพันธ์พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 นี้ เป็นต้นไป เพื่อสร้างการรับรู้ และกระแสการเกื้อกูลผู้สูงวัย ตามเป้าหมายของโครงการนี้

Elderly-donate-2
Elderly-donate-3