เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C20-00117

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil,
Guro-gu,Seoul, Korea
James Choi
james_choi@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G31 ST31P450 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
29 Jul. 2020 29 Jul. 2022 CTMA202TB2TP

No. PSO-C20-00118

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil,
Guro-gu,Seoul, Korea
James Choi
james_choi@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G31 ST31P450 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+MC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
29 Jul. 2020 29 Jul. 2022 CTMA202TC2TP