Anti-cor-62-01

(6 กันยายน 2562) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงาน“วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ที่กระตุ้นให้ทุกภาคส่วน “รวมพลัง” ที่จะเสียสละและร่วมมือกันเป็นพลัง “อาสาสู้โกง” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา