Empowering-01-62

ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นประธานอาเซียน ปี 2562 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN BAC) จัดงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อเสนอประเด็นที่ภาคเอกชนอาเซียนต้องการผลักดันในปี 2562 และเตรียมความพร้อมสำรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล สนับสนุนให้เกิดโครงการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคทั้งด้านการค้า การชำระเงิน และแรงงาน ตลอดจนการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ตามแนวคิดหลักของรัฐบาลไทย “Advancing Partnership for Sustainability” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel