News/PR - สมาคมธนาคารไทย | The Thai Bankers' Association (TBA)

News/PR

­

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน จัดงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0

ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นประธานอาเซียน ปี 2562 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN BAC) จัดงานสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0” [...]

By |25/01/2019|News|

มาตรการส่งเสริมมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ [...]

By |16/01/2019|News|

สมาคมธนาคารไทย จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น [...]

By |08/10/2018|News|

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile Banking

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวของการโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking ในช่วงเวลาประมาณ 16.45-19.30น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้มีลูกค้าที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนั้น [...]

By |01/10/2018|News|

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ [...]

By |13/09/2018|News|

สมาคมธนาคารไทย ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) [..]

By |10/09/2018|News|

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจ้งกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบ

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจ้งกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 [...]

By |31/08/2018|News|