Alert & Related News [View All]

“สมาคมธนาคารไทย” วางโรดแมป 3 ปี พัฒนาระบบการเงิน ชู 4 แนวทาง เพิ่มศักยภาพแข่งขันไทย

สมาคมธนาคารไทย วางโรดแมป พัฒนาระบบการเงินช่วง 3 ปีข้างหน้า ชู “4 แนวทาง” รับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการเงิน เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันเศรษฐกิจไทย มุ่งนำเทคโนโลยีช่วยภาคธุรกิจปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนา “คนดิจิทัล” รองรับการเติบโตของธุรกิจการเงิน [.......]

สรรพากรจับมือ 11 ธนาคาร นำเทคโนโลยี Blockchain ของ NDID ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูลการให้บริการภาษี

กรมสรรพากร และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ร่วมด้วยธนาคารอีก 11 ธนาคาร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การเข้าถึงระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำหรับการให้บริการธุรกรรมภาษี [.....]

ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชีย – แปซิฟิก

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC และการประชุม APEC CEO Summit 2022 ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงเดือน พ.ย.ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดิจิทัล MSMEs ความยั่งยืน และภาคการเงิน พร้อมชงข้อเสนอเข้าที่ประชุมเอเปค [.....]

“แนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูล (guideline for dealing with fake news or disinformation)

FAKE NEWS รับมืออย่างไร ? "แนวทางในการรับมือกับข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูล (guideline for dealing with fake news or disinformation)" [.....]

Event [View All]

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

Member of Thailand Banking Sector CERT [View All]