tb-cert-1

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร ( Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT ) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

tb-cert-2

รับชมวีดีโอ : Thailand Banking Sector CERT