นโยบายของชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต (Fraud Management Club)
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
5. จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก
6. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
7. รวบรวมและแลกเปลี่ยนข่าวสารรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตให้แก่สมาชิก
8. เป็นผู้ประสานงานและให้แก่ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
9. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย หรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาทางด้านทุจริตในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินการธนาคาร