FX2-1

(21 พฤศจิกายน 2561) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ CEO Sponser แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทยด้าน Financial Inclusion and Supporting the Real Economy พร้อมธนาคารสมาชิก 8 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เปิดตัวงานสัมมนาภายใต้ “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้มาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้กับ SMEs ที่ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนให้ SMEs มีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินได้อย่างเหมาะสม

ในงานสัมมนาฯ ดังกล่าว ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม. ได้กล่าวเปิดงาน โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ จะช่วยให้ SME สามารถประมาณการรายได้หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นได้ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และชลบุรี ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว SMEs จะได้รับความรู้ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออก การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยหาก SMEs ที่เข้าอบรมมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ เป็นสมาชิก สสว. และมีรายได้ไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี SMEs จะได้สิทธิ์ทดลองซื้อ FX Options ภายใต้วงเงิน 50,000 บาทต่อกิจการ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ ณ ธนาคารพาณิชย์ ที่ร่วมโครงการแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดโครงการ