โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

fx-for-sme-1

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับ SMEs ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ SMEs เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงฯ รวมทั้งเปิดโอกาสสร้างประสบการณ์ป้องกันความเสี่ยงฯ ด้วยเครื่องมือทางการเงินประเภท FX Options แก่ SMEs โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรั ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อุตตม สาวนายน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร. วีรไท สันติประภพ ให้เกียรติร่วมเปิดงานสัมมนา ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี

fx-for-sme-2
fx-for-sme-3

ทั้งนี้ นอกจากความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเรื่องอื่นที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ หลักบัญชีและภาษีเบื้องต้น เป็นต้น และ SMEs ยังจะได้สิทธิ์ทดลองซื้อ FX Options ต่อกิจการ ซึ่ง SMEs สามารถใช้บริการได้ ณ ธนาคารที่ร่วมโครงการแห่งใดแห่งหนึ่งตลอดโครงการ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้การจัดสัมมนาครั้งถัดๆ ไปจะมีขึ้นอีก 30 ครั้งในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2560 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งหาก SMEs ที่เข้าข่ายตามคุณสมบัติของโครงการมีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาตามโครงการฯสามารถตรวจสอบและติดต่อขอลงทะเบียนผ่านสสว.หรือธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการได้