310763-2

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” (โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสทดลองใช้เครื่องมือ “การประกันค่าเงิน” หรือ FX options เหมือนเช่นโครงการก่อน แต่จะมีขนาดวงเงินค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นเป็น 80,000 บาทต่อกิจการ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีการส่งออกหรือนำเข้าในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. ได้แก่ ยูโร เยน หยวน ปอนด์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์สิงคโปร์ ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในการซื้อ FX options ภายใต้โครงการนี้ได้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade-related fees) จำนวน 20,000 บาทต่อกิจการ

310763-1

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การเข้าอบรมจะดำเนินการทั้งผ่านช่องทาง Online และช่องทาง e-Learning เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ยังมีความไม่แน่นอน